Základné informácie – 2019

Dátum a miesto konania

Konferencia sa koná v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 27. – 28. november 2019.

Tematické zameranie a cieľ konferencie

Konferencia nadväzuje a rozvíja tradíciu predchádzajúcich ročníkov. Cieľom konferencie je vytvoriť odbornú platformu pre interakciu a diskusiu akademikov/-čiek a profesionálov/-ok so záujmom o základný a aplikovaný psychologický výskum, o prepájanie psychologickej teórie s praxou z pohľadu experimentálnych a empirických skúseností. Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre pracovníkov/-čky univerzít a výskumných ústavov, ale aj pre odborníkov/-čky z praxe, či študentov/-ky psychológie.

Odborní garanti konferencie

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

Organizačný výbor

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. (garantka)
Mgr. Radoslav Blaho, PhD.
Mgr. Diana Demkaninová, PhD.
Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.
Mgr. Lucia Sabová, PhD.
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.