Psychologica

Zborník Psychologica je recenzovaný vedecký zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave publikujúci výsledky základného i aplikovaného psychologického výskumu. Zborník Psychologica nadväzuje na tradíciu spoločného zborníka Katedry psychológie a Psychologického ústavu vydávaného od začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia.

  • Autori/ki poskytujú svoje rukopisy exkluzívne zborníku Psychologica a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch.
  • Všetky príspevky prijímané do zborníka budú anonymne recenzované odborníkmi v príslušnej oblasti.
  • Príspevky do zborníka sú prijímané výlučne prostredníctvom elektronickej aplikácie Psychologica.