Pokyny pre prispievateľov 2019

Vyžiadané prednášky – Pozvaný prednášajúci prezentuje tému z oblasti svojho profesijného pôsobenia v trvaní 45 minút.

Sympóziá prebiehajúce paralelne so sekciami. 3-4 ústne prezentácie na špecifickú tému, oblasť alebo otázky z oblasti psychológie.

Sekcie – 4-6 ústnych prezentácií výskumov, prípadových štúdií, nových teoretických poznatkov a profesionálnej praxe. Jedna prezentácia trvá 15 minút vrátane diskusie, pričom sekcie budú podľa počtu príspevkov v trvaní 60 – 90 minút.

Postery– prezentácia výskumných projektov, prípadových štúdií alebo inovácií v profesionálnej praxi prezentovaných prostredníctvom posterov. Postery by mali byť vyhotovené v rozmeroch maximálne (Š) 800 x (V) 1000 mm a prezentované budú počas posterovej sekcie.

Workshopy – pomáhajú participantom zvyšovať ich znalosti a zručnosti v konkrétnej oblasti záujmu.


Konferenčný program a kniha abstraktov budú k dispozícii online na stránke psychologica.sk.