Pokyny pre autorov

Príspevky zasielajte výlučne prostredníctvom elektronického FORMULÁRA PRÍSPEVKOV.
 
Príspevky musia spĺňať štandardnú štruktúru vedeckého textu (úvod, metóda, výsledky, diskusia, literatúra). Každý príspevok prejde recenzným konaním, po posúdení príspevku bude prvý autor príspevku informovaný o prijatí príspevku na publikovanie alebo o potrebe revízie príspevku s popisom nedostatkov alebo o zamietnutí príspevku na publikovanie. Editori zborníka si vyhradzujú právo nezaradiť príspevky, ktoré nespĺňajú formálny alebo vedecký štandard.

Maximálny rozsah príspevku v predpísanom formáte je 30 000 znakov vrátane medzier, abstraktov, literatúry, obrázkov, grafov, tabuliek a iných príloh. Redakcia zborníka Psychologica si vyhradzuje právo neuverejniť príspevok, ktorý prekračuje uvedený rozsah.

A. ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKU

 • Názov príspevku – veľkými písmenami, (Times New Roman, 14pt, Bold).
 • Názov príspevku v anglickom jazyku – (Times New Roman, 14pt, Bold).
 • Meno, priezvisko autora/autorov, za menom uviesť adresu pracoviska každého z autorov (11pt). Ak majú viacerí autori zhodné pracovisko, uviesť znak *, ktorý je uvedený aj pred názvom pracoviska; (11pt).
 • E-mailová adresa – prvého autora, (11pt).
 • Abstrakt napísaný v jazyku príspevku, maximálny rozsah 1000 znakov. Štruktúra abstraktu kopíruje štruktúru príspevku a skladá sa z častí: Úvod, Metódy, Výsledky, Diskusia a Závery; (11pt).
 • Abstrakt napísaný v anglickom jazyku; (11pt).
 • Kľúčové slová: 3 – 5 kľúčových slov v jazyku príspevku; (11pt).
 • Kľúčové slová: 3 – 5 kľúčových slov v anglickom jazyku; (11pt).
 • Grantová podpora. Ak bola publikovaná práca podporená v rámci grantovej úlohy, treba uviesť názov grantovej agentúry a číslo či iné identifikátory grantovej úlohy; (11pt).

B. ÚPRAVA TEXTU

 • Text vo formáte MS word: doc, docx, rtf; font písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12pt (v poznámkach pod čiarou 10pt, poznámky písať pod čiaru);
 • riadkovanie: 1,5; zarovnanie textu vľavo (bez rozdeľovania slov);
 • v texte nepodčiarkovať; používať len tučné písmo a kurzívu;
 • označenie tabuľky: Tabuľka 1: Názov tabuľky (nad tabuľkou);
 • označenie grafického objektu: Obrázok 1: názov obrázku (pod obrázkom); tabuľky, obrázky vkladať priamo do textu;
 • nepoužívať odseky na začiatku textu;
 • nepoužívať „Header style“, kvôli komplikáciám pri vytváraní zborníkového obsahu.
 
Uvádzanie bibliografických odkazov – uvádzajte podľa normy APA
Viac informácií nájdete na:

Príklady citovania základných zdrojov

 • Kniha

Calfee, R. C., Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

 • Kapitola v knihe

O’Neil, J. M., Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. In: B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle. New York: Springer (s. 107-123).

 • Časopis

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

 • Článok z on-line periodika s prideleným DOI

Brownlie, D. Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41(11/12), 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

 • Článok z on-line periodika bez DOI

Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. Získané 20. februára 2001, z http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html