Korešpondenčná adresa:

Katedra psychológie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského
Gondova 2
Bratislava
814 99

Telefón:  +421 2 59 339 418
Fax: +421 2 59 339 41

mail:
konferencia.kpsych@fphil.uniba.sk