Konferencia 2011

V dňoch 23. a 24. novembra 2011, zorganizovala naša katedra už po tretí krát medzinárodnú konferenciu „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III“.
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 120 aktívnych účastníkov  so Slovenska aj zahraničia. Počas dvoch dní konferencie bolo odprezentovaných 52 odborných príspevkov, z oblasti tak teoretických, ako aj aplikovaných disciplín, v sekciách:

  • Osobnosť v sociálnom kontexte
  • Problémové správanie v klinických súvislostiach
  • Rozvoj osobnosti žiakov v prostredí školy
  • Osobnosť v kontinuu norma – patológia                      
  • Rodové a rolové súvislosti
  • Reziliencia v sociálnom kontexte
  • Psychodiagnostika a psychometrika
  • Osobnosť a prostredie: témy a diskurz    
  • Varia   

Súčasťou konferencie bola aj posterová sekcia, na ktorej bolo prezentova-ných 33 príspevkov.

Odbornými garantmi boli: 
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

Organizačnými garantmi konferencie boli:
PhDr. Eva Rošková, PhD.
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.